I denna bok får du hjälp att förverkliga såväl nationella styrdokument som dina egna visioner om digitala verktyg i förskolan.

Digital kompetens blir allt viktigare i förskolan, vilket både läroplanen och den nationella digitaliseringsstrategin slagit fast. I boken Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund, skriven av en rad framstående forskare inom området, får du hjälp att förverkliga såväl nationella styrdokument som dina egna visioner om digitala verktyg i förskolan. Med praktiknära forskning tas ett helhetsgrepp om digitaliseringen utifrån tre perspektiv: undervisning, profession och etik.

Kapitlen handlar bl.a. om programmering, virtual reality och adaptiva digitala lärspel men även om flerspråkighet, jämställdhet och föräldrasamverkan i förhållande till digitalisering. Digitalisering i förskolan är ett handfast hjälpmedel och innehåller konkreta exempel som illustrerar och inspirerar, men även problematiserar, denna tekniska förändring där inte minst pedagogernas roll blir än mer betydelsefull.

Utöver redaktörerna Susanne Kjällander och Bim Riddersporre medverkar även följande forskare i antologin:

Kerstin Ahlqvist
Barbro Bruce
Cecilia Caiman
Patrich Dorls
Elza Dunkels
Sofia J. Frankenberg
Agneta Gulz
Magnus Haake
Mia Heikkilä
Carina Hermansson
Torkel Klingberg
Hillevi Lenz Taguchi
Anne-Li Lindgren
Farzaneh Moinian
Christina Olin-Scheller
Anna Palmer
Hanna Palmér

Har du använt dig av denna bok? Skriv en kommentar nedan och berätta vad du tycker om den!

Länkar

Provläs

Fler boktips

ANNONS: